Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Със зареждането на интернет сайта https://оферти.онлайн/, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.
При посочените по-горе хипотези Вие предоставяте вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация.
Обвързването от общите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други.
Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от общите или специалните условия на сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.
Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с нашия сайт, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „контакти” на титулната страница.

ПРЕАМБЮЛ
Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, намираща се на сайта https://оферти.онлайн/, съчетава интернет реклама, неограничените възможности на информационните мрежи и възможността за онлайн пазаруване.
Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ популяризира Вашият бизнес, публикувайки реклама за него, с идея за осъществяване на бърз и лесен достъп на предлагани туристически услуги до Потребителя.
Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ осигурява на включилите се и рекламиращи в нея туристически оператори, туристически агенти и хотелиери:
- достъп до публикациите и възможност за ползвне на различни улеснения в предлагането на туристически услуги;
- оптимизиране на предлагането и реализацията на туристическите си услуги;
- заявяване на оферти, цени, намаления за колективно пазаруване;
- на едно място визуализиране, сравняване, правят статистика и проучване пазара относно всички публикувани оферти, предложения, обяви и др. подобни;
- управляване на своите оферти, предложения, обяви и др. подобни или с интеграция от Травел В2В или самостоятелно чрез Централен админ.
Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ осигурява на Потребителят достъп до информацията на голям брой оферти и предоставя на Потребителя възможност да осъществява заявки, поръчки, резервации и да сключва договори относно предлагани туристически услуги.
“ОФЕРТИ“ ООД има право да извършва едностранно промени в настоящите Общи условия, освен ако не е указано друго. Променените Общи условия имат обвързваща сила за “ОФЕРТИ“ ООД от момента на публикуването им, а за страните по възникнали вече отношения, когато бъдат доведени до знанието им чрез публикуването в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“. Страните по възникнаки вече отношения ако, в 7-дневен срок, от публикуването на изменените Общи условия, не заявят писмено, че не приемат промените, се счита, че те ги обвързват и се прилагат при взаимоотношенията с “ОФЕРТИ“ ООД.


І. Общи положения
1. Настоящите общи условия преставляват споразумение относно публикуването на рекламни карета – банери, в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ намираща се на интернет сайт https://оферти.онлайн/, даващи възможност да се осъществяват виртуални контакти между Предлагащи туристически услуги и Потребители - потенциални купувачи на туристически услуги и уреждат права, задължения и взаимоотношения между:
1.1. “ОФЕРТИ“ ООД, ЕИК 204381604, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Южен, ул. "Славееви гори" №21В, ет.2, ап.2, собственик на Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ.ОНЛАЙН“, наричано по-долу за краткост “ОФЕРТИ“ ООД,
1.2. “РИВИЕРА ТУР“ ООД, ЕИК 160023921, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Южен, ул. ПЕТРОВА НИВА №122, ет.3, ап.7 - адмнистратор на запитвания, поръчки, резервации, наричано по-долу за краткост “РИВИЕРА ТУР“ ООД,
1.3. Туристически оператор, Туристически агент и Хотелиер, сключил индивидуален писмен договор, в който са уточнени месечната такса за достъп и възнаграждение-комисион за продадени туристически услуги, който е публикувал рекламно каре – банер, за предлагани туристически услуги, в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ.ОНЛАЙН“, наричани по-долу за краткост „РЕКЛАМОДАТЕЛ“ и
1.4. Потребител на туристически услуги, публикувани в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ.ОНЛАЙН“, собственост на “ОФЕРТИ“ ООД, наричани по-долу за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ“.
2. Страна по настоящия договор е и всеки заредил интернет сайта https://оферти.онлайн/.
2.1. Заредилият сайта заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът https://оферти.онлайн/ е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
2.2. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ заредилия към други интернет страници от сайта https://оферти.онлайн/.
2.3. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра.

II. Пояснение на някои термини
Зареждането на интернет сайта https://оферти.онлайн/, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, се счита за приемане на настоящите Общи Условия и приемане и съгласие, че при прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1. Глобална Интернет мрежа – общодостъпна световно разпространена система от взаимносвързани компютърни мрежи, използвани за пренос на данни, файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси посредством протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол.
2. URL - стандартизиран адрес на даден ресурс, например документ или уебсайт, в глобалната Интернет мрежа или друго пространство.
3. IP Адрес („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
4. Уебсайт („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
5. Партньорски сайтове – сайтове, създадени и поддържани от трети лица, с които “ОФЕРТИ“ ООД е в договорни отношения, регламентиращи възможността на “ОФЕРТИ“ ООД да публикува рекламни форми на Рекламодатели в тези сайтове.
6. Система от интегрирани сайтове на “ОФЕРТИ“ ООД - сайтове, създавани и поддържани от “ОФЕРИ“ ООД, включително: https://оферти.онлайн/, както и сайтове създавани и поддържани в бъдеще от “ОФЕРТИ“ ООД, както и партньорски сайтове.
7. Платформа е цялостен продукт, който дава възможност да се получава достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на “ОФЕРТИ“ ООД или на други сървъри извън контрола на последния.
8. Браузър е софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.
9. Eлектронна препратка/линк – връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
10. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.
11. Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.
12. Рекламодател е всяко физическо или юридическо лице, което е предоставило права относно собствена услуга.
13. Рекламна форма (рекламен формат; криейтив) – начин и форма на представяне и разпространение на определено рекламно съдържание или послание.
14. Банер – реклама в глобалната Интернет мрежа под формата на графично изображение с определени размери, което служи за хипервръзка към интернет сайт.
15. Банер позиция – обособено място в сайт, предназначено за поставяне на рекламни материали под формата на банери.
16. Rich Media - рекламни форми с различни от стандартните размери, нестандартен начин на визуализиране (Java script; DHTML) или съдържащи мултимедиа.
17. Wallpaper (наричан още тапет или брандиране) – рекламен формат, при който статично изображение се поставя като фон на даден сайт.
18. Заставка - рекламен формат, при който при първоначално зареждане на мястото на страницата се показва реклама.
19. Информационна система за управление на рекламни позиции – компютърна програма, посредством която се осигурява и управлява излъчването на рекламни материали под формата на банери в определен ред, честота и време на излъчване.
21. Клик – активиране на реклама от Потребител чрез автоматизирано препращане от съответната банер-позиция или линк.
22. In-text ad – контекстна реклама чрез текстова връзка, част от съдържанието на сайта.
23. Пре-рол видео спот (pre-roll video spot) – реклама под формата на видео, излъчвана преди началото на видео материал. Видео рекламата може да има приемственост с телевизионна реклама, или дори да бъде същата (адаптирана във формат, подходящ за интернет). Видео рекламата може да бъде до 10 секунди. Формат на файла: mp4, Aspect ratio: 16:9.
24. Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил услуга и др. Подобни).
25. Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на Потребител за обмен на информация и комуникация между различни устройства.
26. Потребителско име е избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“.
27. Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
28. Потребителски профил е обособена част от Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, съдържащ информация за Потребителя, изисквана от Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, единствено и само за целите по чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (емайл) и парола. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на Ваучери от Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ с възможност за отказ от получаване на оферти, информационен бюлетин и др.
29. Туристически оператор е лице, което по занятие организира, продава или предлага за продажба пряко или чрез Туристически агент на краен потребител организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена.
30. Туристически агент е лице, което продава или предлага за продажба организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена от името и за сметка на Туристически оператор.
31. Ваучер е документ под отчет, който Потребител получав в електронен вид, който удостоверява, че Потребителят е заплатил предлагана услуга. Валидният Ваучер съдържа освен код за извършване на плащане, и ПИН код, който удостоверява, че Ваучерът е заплатен от Потребителя.
32. Продажна цена – това е цената обявената до или върху всяко публикувано рекламно каре – банер предлагащо определена услуга.

III. “ОФЕРТИ“ ООД
1. "ОФЕРТИ" ООД предоставя за ползване Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ.ОНЛАЙН“, с предложения за закупуване на самолетни билети, хотелско настаняване, екскурзии и почивки в страната и чужбина, промо пакети и last minute оферти, проверка за налични свободни места и съдействие за направата на поръчки, запитвания и резервация при посочените условия, чиято цел е осъществяване на онлайн виртуални контакти между рекламиращи и потенциални купувачи, чрез интернет сайта си https://оферти.онлайн/. „ОФЕРТИ“ ООД единствено и само при постигнато съгласие между Продавач и Купувач осигурява офиса си за размяна на книжата по подписан договор помежду им.
2. “ОФЕРТИ“ ООД единствено и само поддържа Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, като не носи отговорност:
- За вреди, причинени от некоректно поведение на лица, рекламиращи услуга чрез Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“;
- За вреди причинени от трети лица, подизпълнители относно Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“;
- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от лица, рекламиращи услуга чрез Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“;
- За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, банери, поставени в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“;
- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на информацията, предоставена на Потребител чрез сайта, както и ако условия или цени, обявени в сайта от Рекламодател, се окажат грешни или подвеждащи;
- За каквито и де е вреди, причинени на Потребител при предоставяне на информация, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на „ОФЕРТИ“ ООД;
- Ако Потребител си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
- За вреди, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, независещи от “ОФЕРТИ“ ООД.
3. Рекламно каре – банер, на конкурентен продукт или услуга на заявено, предплатено или публикувано рекламно каре - банер, се приема по преценка на “ОФЕРТИ“ ООД. “ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да не приема рекламни карета – банери на конкурентни продукти или услуги, които са в разрез с вече установени договорни отношения с трети страни в писмен вид.
4. „ОФЕРТИ“ ООД има право да предостави при поискване следната информация за Рекламодателя: имената на лицата, представляващи търговеца; ЕИК; седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция; номера на телефони и факсове; електронна поща (e-mail адрес) в Интернет; номер на лиценз и издател.
5. “ОФЕРТИ“ ООД не е страна по правоотношения/договори, между Рекламодател и негов клиент – Потребител на Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, породени в следствие публикувано рекламно каре – банер на Рекламодателя в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“.
6. “ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност за неизпълнение на договор между Рекламодателя и Потребителя породен от Информационна платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“.
7. “ОФЕРТИ“ ООД не е страна по договор между Рекламодателя и обслужващата плащанията му платежна система или търговска банка и не носи отговорност за неизпълнение свързано със закупена посредством Информационна платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ услуга, включително при забавяне или неполучаване на плащане по банковата сметка на Рекламодателя или друго неизпълнение по договор между Рекламодателя и обслужваща го търговска банка или платежна система.
8. „ОФЕРТИ“ ООД не се ангажира с условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на Потребителите, и не упражнява пълномощия, дадени по силата на този договор. „ОФЕРТИ“ ООД не предлага услугата Договор за продажби от разстояние, чрез който Потребителят закупува стоки/услуги, използвайки Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ.ОНЛАЙН“.

IV. Рекламодател
1. Настоящите Общи условия регламентират условията за публикуване на рекламно каре - банер в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“.
2. Рекламодателят предоставя копия на документи, с които удостоверява качество си (пример: търговец, туристически оператор, туристически агент, превозвач, притежател на интелектуална собственост и т.н) и поема задължението да уведомява “ОФЕРТИ“ ООД, писмено в тридневен срок, за всички промени настъпили в данните и обстоятелствата отразени чрез документите. В случай на невярност или непълнота в представените документи, “ОФЕРТИ“ ООД има право едностранно да не публикува или респективно да премахне рекламното каре – банер от Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“.
3. Отношенията между “ОФЕРТИ“ ООД и Рекламодател, желаещ да публикува срещу заплащане рекламно каре - банер в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, се уреждат въз основа на индивидуален писмен договор между страните, който изрично регламентира прилагането на настоящите Общи условия. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и предвиденото в индивидуалния писмен договор между страните, договорът има предимство.
4. По преценка на “ОФЕРТИ“ ООД, отношения с Рекламодател могат да се уреждат и въз основа на изготвен план или оферта, съдържаща план, изпратен от едната страна до другата страна по електронна поща (или поща). Планът или офертата имат обвързваща сила за страните от момента на получаване на потвърждение/съгласие от другата страна с изпратения й план или оферта. Съгласието може да бъде изпратено по електронна поща или поща. В тези случаи настоящите Общи условия се прилагат в отношенията между страните, за което страните изрично писмено се съгласяват за това, едновременно с одобряването на офертата/плана.
5. Рекламодателят дава съгласието си договореното да се изпълнява с отклонение в параметрите установени в неговата спецификация, както и да бъде спирано временно, само в следните случаи:
1. планирани месечни или аварийни профилактични мероприятия свързани с Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“;
2. повреди и смущения в комуникационните линии и/или спиране на електрическото захранване;
3. при ползване от Рекламодателя на несертифицирани технически или програмни устройства;
4. когато Рекламодателят не ползва по предназначение Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“;
5. когато Рекламодателят ползва по начин, който затруднява, пречи на нормалната работа, причинява щети на други клиенти на Иформационна платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“;
6. при разпространяване от Рекламодателя в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ на информация в нарушение на разпоредбите на българското, европейското законотелство и настоящия договор;
7. при нарушения в ползването на Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, които са извършени повторно в продължение на два месеца или които представляват продължаване на нарушение.

V. Потребител
1. Настоящите Общи условия регламентират условията за ползване от Потребители на Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ относно предоставени от Рекламодатели услуги и са задължителни за Потребителите.
2. „ОФЕРТИ“ ООД предоставя само на регистрирани Потребители достъп до Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“.
3. Регистрация на профил, в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, се извършва чрез попълване на регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. Формата съдържа информация за името, електронен адрес, телефон, дата на раждане, парола и се записва на сървъра на https://оферти.онлайн/ като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП. При регистрацията изрично се заявява съгласие с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от общите условия.
4. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретен потребителски профил в рамките на Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“. Когато Потребителят промени потребителското си име, “ОФЕРТИ“ ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
5. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“:
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
- да уведомява незабавно “ОФЕРТИ“ ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
- да не се намесва в правилното действие на Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“;
- да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител;
- да не осъществява достъп извън предоставения;
- да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
- да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
6. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, без изричното разрешение на “ОФЕРТИ“ ООД.
7. Потребителите осъществяват контакт за сключване на договор за закупуване на услуги при предварително плащане на договорената цена. Договорът между Потребител и Рекламодател се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (преференциална цена, гарантирано пътуване, сключване на определeн брой договори и др. подобни) или срок.

VI. “РИВИЕРА ТУР“ ООД
1. Настоящите Общи условия регламентират правата и задълженията на „РИВИЕРА ТУР“ ООД при обслужване на Потребители ползващи Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“.
2. Потребителите осъществяват запитвания, поръчки и резервации, чрез регистриран профил в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, а „РИВИЕРА ТУР“ ООД обработва запитването, поръчката или резервациията и се свързва с Туристически оператор, Туристически агент или Хотелиер предлагащ съответната услуга.
3. „РИВИЕРА ТУР“ ООД уведомява Потребителя относно резултатите от запитването, поръчката или резервациията и възможността за сключване на договор за закупуване на услугата при предварително плащане на цената и при направено искане осигурява:
- блокиране/запазване на места за всички автобусни и самолетни екскурзии за срок от 2 до 14 работни дни (не важи за Last Minute оферти) без каквито и да е ангажименти за ползващият;
- извършване на безплатна резервация на хотел или самолетен билет;
- даване на безпристрастно мнение и коментар относно всички страни на всяка оферта без значение кои я предлага;
4. Потребителят сключва договор за закупуване на избраната услуга и заплаща цената по банковата сметка на “РИВИЕРА ТУР“ ООД.
4.1. Туристически оператор или Туристически агент предоставя:
- договор за организирано пътуване с обща цена или хотелско настаняване;
- фактура за платената сума / протокол за самолетен билет;
- ваучер;
- сертификат задължителна застраховка "Отговорност на туроператора".
4.2. Туристическият ваучер може да се издава като електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. За получаването на електронния туристически ваучер е необходимо да се потвърди получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в посочената електронна пощенска кутия.

VII. Рекламни планове. Завишения. Отстъпки.
1. Рекламен план.
1.1. План "Реклама 12+": Рекламодателят заплаща годишна такса без ДДС за публикуване на рекламно каре – банер в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ и възнаграждение в размер на стандартния турагенти комисион, договорен с Туроператора за извършени услуги породени от активното действие на публикуваното рекламно каре – банер.
1.2. План "Реклама 06+": Рекламодателят заплаща 6 (шест) месечна такса без ДДС за публикуване на рекламно каре – банер в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ и възнаграждение в размер на стандартния турагенти комисион, договорен с Туроператора за извършени услуги породени от активното действие на публикуваното рекламно каре – банер.
1.3. План "Реклама 03+": Рекламодателят заплаща 3 (три) месечна такса без ДДС за публикуване на рекламно каре – банер в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ и възнаграждение в размер на стандартния турагенти комисион, договорен с Туроператора за извършени услуги породени от активното действие на публикуваното рекламно каре – банер.
1.4. План „Публикуване на реклама на точно определено място, страница и/или позиция”: Рекламодателят заплаща уговорена в индивидуалния договор такса без ДДС за публикуване на рекламно каре – банер в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ и възнаграждение в размер на стандартния турагенти комисион, договорен с Туроператора за извършени услуги породени от активното действие на публикуваното рекламно каре – банер.
1.5. Рекламодателят може да възложи и друг тип реклама, представяща по-пълно услугите му в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, по допълнителен План и ценоразпис.
2. Завишения.
2.1. Завишенията, които “ОФЕРТИ“ ООД прилага при остойностяване на заявени рекламни форми, се конкретизират по размер в индивидуалния договор и се прилагат, както следва:
1. При таргетиране по ден от седмицата, по часови пояс, по уникален потребител, по регион, по държава, по град, по интернет доставчик, по резолюция, по браузър, по операционна система, по интернет доставчик – завишения са приложими, в случай, че тази възможност е налице.
2. При поставен върху рекламното каре – банер надпис: “избрано”, “препоръчано”, “специално”, “гарантирано”; “преференциална цена” и др. в този смисъл;
3. Реклама на конкурентен продукт или услуга – “ОФЕРТИ“ ООД може да начисли до 50% завишение при реклама на конкурентен продукт или услуга на вече заявена, предплатена или излъчваща се реклама. Рекламата се приема по преценка на “ОФЕРТИ“ ООД. “ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да не приема рекламни кампании на конкурентни продукти или услуги, които са в разрез с вече установени договорни отношения с трети страни в писмен вид.
3. Отстъпки.
3.1. Обемни отстъпки – “ОФЕРТИ“ ООД предоставя на Рекламодател обемни отстъпки в зависимост от заявения и заплатен годишен обем интернет реклама в размер съгласно уговореното в индивидуалния договор.
3.2. Допълнителна клиентска отстъпка - “ОФЕРТИ“ ООД предоставя на Рекламодател допълнителна клиентска отстъпка при гарантиран от него общ годишен размер Интернет реклама в размер уговорен в индивидуалния договор. Тази отстъпка е валидна за всички заявки на Рекламодателя в рамките на една календарна година. Допълнителната клиентска отстъпка се прилага само за конкретния Рекламодател при наличие на писмен ангажимент от негова страна минимално ниво на брутен годишен обем реклама.

VIII. Неизпълнение. Отговорност при неизпълнение.
1. Във всички случаи “ОФЕРТИ“ ООД не отговаря нито за преките нито за косвените вреди, причинени на Рекламодателя:
- в резултат на ползвани от последния информационни ресурси и софтуер;
- от преки или косвени действия на трети лица или служители на Рекламодателя;
- при неспазване от страна на Рекламодателя на технически изисквания и указания, дадени му от “ОФЕРТИ“ ООД с оглед особеностите на извършваната услуга;
- в резултат от предоставяне за целите на услугата на неточна или невярна информация от страна на Рекламодателя.
2. Неизпълнението, на която и да е от страните по настоящите общи условия, няма да поражда правни последици и да се счита за нарушение на разпоредбите на общите условия, ако се дължи на непреодолима сила. Страната позоваваща се на непреодолима сила следва да извести другата за настъпването на това събитие/обстоятелство в 3 (три) дневен срок.

IX. Рекламни материали
1. Изисквания към рекламните материали:
1.1. Рекламните материали следва да са изработени в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закон за защита от дискриминация и останалото приложимо законодателство.
1.2. Не се допуска излъчване на рекламни материали на услуги или лица, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и нормативни разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност или производство.
1.3. Не се допуска излъчване на рекламни материали, които могат да бъдат възприети като обидни, порнографски, противоречащи на закона и добрите нрави, както и рекламни материали, нарушаващи чужди права.
1.4. Не се допуска публикуване на рекламни материали с подвеждащо съдържание, например наподобяващи системни съобщения на операционни системи (Windows/Mac/Unix и др), диалогови прозорци, части от съдържанието на сайтовете на “ОФЕРТИ“ ООД без изрично разрешение от “ОФЕРТИ“ ООД.
1.5. Не се допуска рекламни материали или други интернет рекламни форми да съдържат картинни и други изображения които симулират и активират интерактивност (падащи менюта, полета за търсене, игри и други подобни), без такава функционалност реално да съществува.
1.6. “ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да включва връзки, водещи към анкети, които събират мнението, отношението и нагласите на потребителите спрямо съдържанията и посланията на всички рекламни материали, публикувани на сайтовете, собственост на “ОФЕРТИ“ ООД или анкети, събиращи мнението на Потребителите по други въпроси, когато това е изрично упоменато.
1.7. Рекламодателят, приемайки настоящите Общи условия, заявява и гарантира, че с публикуването на предоставените от него рекламни материали в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, не се нарушават правата на трети лица, и че ако подобни претенции възникнат, той ще ги удовлетвори изцяло и за своя сметка.
1.8. Всички публикувани рекламни материали задължително се отварят в нов прозорец.
1.9. Всички рекламни материали трябва да бъдат предварително одобрени от “ОФЕРТИ“ ООД преди публикуването им в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“. Обект на проверката са техническите изисквания към банерите и другите рекламни форми (напр. пре-рол видео спот) и тяхното съдържание.
1.10. “ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да наблюдава и съобразява с интересите на Потребителите и да отказва и спира публикувани рекламни форми, които се определят от тях като дразнещи и/или вредни, както и рекламни форми, касаещи услуги и/или сайтове с конкурентен характер по отношение на дейността на “ОФЕРТИ“ ООД или нейни партньори, рекламиране на сайтове, посредством които се събират лична информация или данни на потребители, рекламиране на сайтове, генериращи трафик /посещения/ към сайтове, на които се публикува реклама и др.
2. Стандартни анимирани рекламни карета - банери:
2.1. Всички банери, публикувани в сайтовете на “ОФЕРТИ“ ООД задължително трябва да имат фон в плътен цвят и рамка с дебелина от минимум 1 пиксел. Продължителността на анимацията не може да превишава 10 (десет) секунди.
2.2. Бързо променящите се кадри в анимиран банер могат да причинят дискомфорт за Потребителите. “ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да отказва публикуването на банери с наситеност над приемливата, съдържащи изключително бързо действие и различни ефекти.
2.3. Всички стандартни банери, публикувани в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ могат да бъдат електронна препратка към Интернет сайт на Рекламодателя или услугата, която се рекламира.
2.4. Рекламни форми, изработени във Flash, трябва да бъдат подготвени за публикуване във формат SWF за Flash Player 14 или по-висок, ненадвишаващи определените от “ОФЕРТИ“ ООД размери в KB.
2.5. Ако банерите са със звук/аудио, то звукът да стартира само след действие от страна на Потребителя и да протича едновременно с действието в банера. Силата на звука не трябва да надвишава 12 db.
2.6. Банерите могат да бъдат статични – формат: .gif, .jpg, .png или анимирани, изработени в Flash, във формат .SWF за Flash Player версия 14 или по-висока.
3. Рекламните банери, които събират персонална информация от Потребителите:

3.1. Всички рекламни банери, публикувани в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ могат да събират персонална информация за Потребителите само в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. В случай, че се подготвя такава кампания, трябва да се има предвид, че на мястото, в което се предполага вписване на лични данни (рекламен сайт и/или рекламен банер) на Потребителите, трябва изрично да бъдат посочени целите и да бъде декларирана гаранция за защита и неприкосновеност на събираната информация.
3.2. Излъчването на рекламни форми, водещи до събиране на персонална информация за Потребителите, подлежина предварително съгласуване с “ОФЕРТИ“ ООД. “ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да откаже да публикува рекламни форми, както и да прекрати публикуването им по своя преценка, в случай, че същите могат да бъдат изтълкувани като нетипично събиране на персонална информация и могат да доведат до негативен ефект за преживяванията на крайните Потребители на услугите предлагани от “ОФЕРТИ“ ООД.
4. Рекламни форми с различни от стандартните размери, нестандартен начин на визуализиране или съдържащи мултимедиа (Rich Media):
4.1. Всички изисквания, описани за стандартни банери по-горе, важат и за банерите от видовете Rich Media, доколкото противното не е предвидено в настоящата точка.

4.2. Нестандартната част на Rich Media банери не може да покрива части от Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ - сайта, които съдържат: полета за търсене и падащи менюта; полета за въвеждане на данни от Потребител; основна навигация на сайта; динамично, променящо се съдържание основно съдържание на сайта, определено от “ОФЕРТИ“ ООД (решава се индивидуално за всеки отделен случай).
 4.3. Рекламен формат не може да покрива друг рекламен формат.
 
 X. Публикуване на рекламни материали
 1. Възлагане. Планиране.
 1.1. Рекламни материали се публикуват в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ от “ОФЕРТИ“ ООД по възлагане на Рекламодателя след сключване на индивидуален писмен договор.
 1.2. Първоначалното публикуване на рекламен материал в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ се извършва от “ОФЕРТИ“ ООД.
 1.3. При предоставяне и публикуване в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“  на каквито и да е писмени или графични материали, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали предназначени за извършване на тестове или за преглеждане и ползване от други лица Рекламодателят се задължава да предава на “ОФЕРТИ“ ООД или лично да публикува, актуализира или изменя само и единствено материали:
 - които не противоречат на българското законодателство и в частност Закона за аворското право и сродните му права, настоящия договор, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 - които не съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност, на което и да е лице;
 - чието съдържание не нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България и международните актове, по които Република България е страна;
 - които не представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 - които не са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
 които не нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
 1.4. Всяко забавяне в предоставянето на рекламни форми от Рекламодателя е за негова сметка и “ОФЕРТИ“ ООД не дължи компенсации.
 1.5. Всички рекламни форми се приемат за публикуване след проверка от “ОФЕРТИ“ ООД. “ОФЕРТИ“ ООД проверява поръчките на Рекламодателя, като прави всички свои възражения по подаваните рекламни материали в следващите три работни дни след деня на получаването им. Ако в този срок не са направени възражения от “ОФЕРТИ“ ООД, счита се, че са приети без възражения.  “ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да откаже публикуването на рекламни форми, които не отговарят на изискванията към рекламните материали от настоящите Общи условия, докато рекламните форми бъдат приведени в съответствие с тях.
 1.6. В случай, че “ОФЕРТИ“ ООД няма възможност да реализира Приложение 1 – неразделна част от индивидуалния писмен договор или части от него, поради заетост на позиции или други причини, съгласува с Рекламодателя преместването им в друга позиция и/или сайт. Задължението на “ОФЕРТИ“ ООД в случая се ограничава до реализиране на нереализираните части от Плана по начин, съгласуван с Рекламодателя, като “ОФЕРТИ“ ООД се задължава да изпълни неизпълненото в период не по-дълъг от 2 месеца без да дължи връщане на платени суми.  
 1.7. Ако в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ е публикуван материал, който не съответства на условията посочени в предходната точка, “ОФЕРТИ“ ООД може да изтрие публикувания материал.
 1.8. “ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото за промени в позиционирането и размерите на рекламните форми в случай на технически и/или технологични изисквания.
 1.9. „ОФЕРТИ“ ООД, след като дефинира конкретните права, може да осигури на Рекламодателя възможност за самостоятелен достъп, след първоначалното публикуване на рекламния материал, чрез административен панел с потребителско име и парола, а  Рекламодателят се задължава да въвежда и актуализира данни в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ през предоставения административен панел. 
 2. Проверка на рекламния материал. Права за ползване
 2.1. Всяка рекламна форма, предадена на “ОФЕРТИ“ ООД, трябва да отговаря на изскванията посочени в индивидуалния писмен договор и Общите условия. Отговорността за съдържанието на заявената реклама и съответствието на текста и изображението й с нормативните разпоредби на българското законодателство се носи от Рекламодателя.
 2.2. Не се допуска излъчване на рекламни форми на стоки, услуги или дейности, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и нормативни разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност или производство.
 2.3. Рекламодателят, със заявяването на рекламни форми гарантира, че във всяка рекламна форма, предадена за публикация и съдържаща името или картинното изображение, на която и да било жива личност и/или която и да било част от жива личност и/или каре, по което някоя жива личност може да бъде идентифицирана, че е придобил разрешение от тази личност да използва името или изображението по начина, по който това е направено в рекламната форма.
 2.4. В случай на претенции спрямо “ОФЕРТИ“ ООД, вследствие на публикацията, Рекламодателят обезщетява “ОФЕРТИ“ ООД в рамките на закона за всички разходи, вреди и загуби, понесени от “ОФЕРТИ“ ООД в резултат на тези претенции. В случай, че по какъвто и да е повод във връзка с публикуваната реклама бъде ангажирана отговорността на “ОФЕРТИ“ ООД, Рекламодателят се задължава напълно да обезщети “ОФЕРТИ“ ООД.
 2.5. Задължение на Рекламодателя е да провери точното съдържание на всяка реклама/рекламна форма. При установяване на грешка в рекламната форма, Рекламодателят е длъжен да уведоми веднага “ОФЕРТИ“ ООД, както и да предостави рекламен материал с коректна информация. “ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да спре излъчването на рекламата до получаване на корегирания рекламен материал. В този случай, “ОФЕРТИ“ ООД не дължи неустойки.
 2.6. “ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност за допусната грешка в рекламната форма или повторението на грешка в рекламна форма.
 3. Право на отказ за публикуване
 3.1. При отказ от страна на Рекламодателя да предостави необходимите доказателства или материали за проверка на рекламните форми, предвид Изисквания към рекламните материали, част от настоящите Общи условия, “ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да откаже публикуването на рекламните форми.
 3.2. Случаите, в които Рекламодателят не осигури необходимите доказателства и материали за проверка на рекламните форми от страна на “ОФЕРТИ“ ООД, “ОФЕРТИ“ ООД не се ангажира с предоставянето на статистика и не носи отговорност ако рекламните материали нанасят щети. Отговорността за съдържанието и визията е изцяло за Рекламодателя. В този случай “ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да откаже или прекрати  излъчването на рекламната форма.
 3.3. В случай, че Рекламодателят не може да предостави уеб страница/интернет адрес, към който да води рекламната форма, “ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да откаже излъчването.
 3.4. “ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да откаже да приеме за публикуване рекламни форми, които противоречат на политиката на “ОФЕРТИ“ ООД или на клаузи от подписани договори с трети страни.
 3.5. Правото на “ОФЕРТИ“ ООД да откаже да приеме за публикуване рекламни форми включва, без да се ограничава до: случаи на рекламни форми, касаещи услуги и/или сайтове с конкурентен характер по отношение на дейността на “ОФЕРТИ“ ООД или нейни партньори, рекламиране на сайтове, посредством които се събират лична информация или данни на Потребители, рекламиране на сайтове, генериращи трафик /посещения/ към сайтове, на които се публикува реклама и др.
 4. Възражения.
 1. При спор или несъгласие от страна на Рекламодател относно излъчването на рекламните форми, “ОФЕРТИ“ ООД се задължава да предостави статистиката и други данни за излъчването на съответния рекламен материал до 5 работни дни след  поискването.
 2. В случай на основателност на възражението, “ОФЕРТИ“ ООД се задължава да осигури излъчването на съответната рекламна форма съгласно исканията на Рекламодателя в период не по-дълъг от 2 месеца.

 XI. Условия касаещи продажбата на рекламирана услуга, закупуването и използването на туристическа услуга.
 1. Зареждайки заглавната страницата, на Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, намираща се на сайта https://оферти.онлайн/, Потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувани предложения за закупуване на самолетни билети, хотелско настаняване, екскурзии и почивки в страната и чужбина, промо пакети и last minute оферти, проверка за налични свободни места и съдействие за направата на резервация при посочените условия.
 2. Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, Потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.
 3. В случай, че Потребителят има воля да сключи договор в резултат от осъществен виртуален контакт посредством предоставената му електронна информационна платформа, той би следвало да  направи  обаждане по телефон или изпрати и-мейл както и да предостави необходимите име и телефон за контакт. В случай, че се изисква регистрация в сайта, Потребителят следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя необходимите данните. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.
 3.1. Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. Потребителят се задължавате да уведомява “ОФЕРТИ“ ООД незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.
 4. Потребителят, след запознаване с Общите условия и текста на предоставения договор на осъществяващият   туристическата услуга, следва да е наясно, че договорът се сключва не с “ОФЕРТИ“ ООД, а с изрично упоменато трето лице, което е Рекламодател  в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ.ОНЛАЙН“ – промотиращ услуги търговец.
 5. С поръчката и плащането на цената Потребителят сключва договор с Рекламодателя за покупка на определена услуга. “ОФЕРТИ“ ООД не е страна по този договор, полученият Ваучер се издава от Рекламодателя и той отговаря за изпълнението на договора си с Потребителя.  Заплащането на цената по сключен договор се извършва според условията на предоставящия туристическата услуга при спазване на следните принцип на условията за плащане:
 - депозит от 30% за автобусни екскурзии и доплащане до 2 седмици преди отпътуване;
 - депозит от 50% за самолетни екскурзии и доплащане до 30 преди преди отпътуване;
 - пълно плащане на самолетен билет до 24 часа след резервация;
 - пълно плащане на хотел до 5 работни дни преди настаняване;
 (!) условията са различни при отделните туристически агенции и могат да варират според вида на офертата (!)
 6. Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ предоставя възможност за закупуване на туристическа услуга, чието заплащане става по банков път или с виртуален ПОС терминал с банкова карта. "ОФЕРТИ.ОНЛАЙН" е собственост на "Ривиера Тур" ООД със седалище гр. Пловдив, ул. "Гладстон" №18, тел. 032/63 88 95; 032/ 65 38 31; моб. тел. 0889/444-703. "Ривиера Тур" ООД е туроператор и туристически агент с Удостоверение за регистрация 05637. "РивиераТур" ООД е регистрирана като администратор ана лични данни към Комисията за защита на личните данни с номер 256352. Всички плащания се извършват по сметката на "Ривиера Тур" ООД в Уникредит Булбанк BG37UNCR70001522841107  BIC: UNCRBGSF. По същата сметка се извършват и плащанията с банкови карти.
 7. Ако по някаква причина рекламирана услуга отпадне или не може да бъде предадена или предоставена, то Потребителят следва да иска връщане на платената сума от Рекламодателя, а не от „ОФЕРТИ“ ООД.
 8. Когато Потребител е платил с банкова карта за съответната услуга, спазил е всички условия и срокове, но не е получил  услугата, по независещи от него причини - Рекламодателят следва да възстанови сумата, обратно по картовата сметка на Потребителя. Възстановяването на платената сума - може да бъде извършено, само и единствено с операция с карта.
 9. За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения, които се обявяват в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“.

 XII. Защита на лични данни
 1. “ОФЕРТИ“ ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури.
 2. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя, „ОФЕРТИ“ ООД поставя обозначения за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
 3. Ограниченията по т.2 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “ОФЕРТИ“ ООД има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
 4. С приемането (натискането на бутона в платформата “приемам”) на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява личните му данни да се използват от “ОФЕРТИ“ ООД за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели с рекламодателите и статистическа обработка в съответстие с чл.4 от Закона за защита на личните данни.
 5. "ОФЕРТИ" ООД събира и използва информацията за Потребител, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "ОФЕРТИ" ООД.
 6. "ОФЕРТИ" ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребител и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 - е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 - други посочени в закона случаи.
 7. С регистрацията си в Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, намираща се на сайта https://оферти.онлайн/, Потребителят разрешава където и да било във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от "ОФЕРТИ“ ООД или от офериращите в сайта търговци, както и "ОФЕРТИ" ООД да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на Потребителя, когато е закупил туристически услуги или други услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.

 XIII. Конфиденциалност
 1. Съдържанието на всеки индивидуален договор е достояние само на страните по него и се счита за конфиденциална информация.
 2. Конфиденциална информация е и тази свързаната с някоя от страните по индивидуалния договор и отнасящата се до организацията и търговската дейност, договори, анекси, информация свързана с търговски партньори, доставчици, клиенти, ноу хау, практически опит, лични данни, акционери/съдружници, управители, работници/служители, дейност на свързани лица, процедури, софтуер, хардуер, информационни системи, бази данни, класифицирани директории.
 3. Не е конфиденциална информация, която страната изрично е оповестила като такава или е направила общодостъпна.
 4. Всяка от страните по индивидуален договор се задължава да не разпространява информация по договора на трети лица (под каквато и да е форма), което включва и нейните служители и подизпълнтели, също обвързани със спазването на тези изисквания за конфиденциалност.
 5. Както по време на действието на индивидуалния договор, така и в срок от 5 (пет) години след неговото прекратяване, всяка от страните се задължава да не предоставя и да не осигурява достъп на трети лица до каквато и да е конфиденциална информация, касаеща предмета на договора, без предварително писмено разрешение на другата страна.
 6. Страните се задължават да не допускат трети лица да се запознават и/или да правят копия от каквито и да е документи, които съдържат или представляват конфиденциална информация.

 XIV. Преходни и Заключителни разпоредби
 1. Приложимо право и приоритети.
 1.1. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове по тълкуване и изпълнение на конкретните договори и настоящите общи условия се уреждат със споразумение между страните, а ако такове не може да бъде постигнато – от компетентен български съд.
 1.2. В случай на противоречие между клаузите на различните документи, предимство имат клаузите на документите в следната последователност:
 1. Индивидуалният писмен договор.
 2. Настоящите Общи условия.
 2. Отговорност. Ограничаване на отговорността.
 2.1. „ОФЕРТИ“ ООД има право да предостави при поискване следната информация за Рекламодателя: имената на лицата, представляващи търговеца; ЕИК; седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция; номера на телефони и факсове; електронна поща (e-mail адрес) в Интернет; номер на лиценз и издател.
 2.2. „ОФЕРТИ“ ООД не е страна по правоотношения/договори между Рекламодателя и негови клиенти, породени в следствие предоставяне на услуга от Рекламодателя. „ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност за неизпълнение на договори между Рекламодателя и Потребители относно Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“. 
 2.3. „ОФЕРТИ“ ООД не е страна по договор между Рекламодателя и обслужващата плащанията му платежна система или търговска банка и не носи отговорност за неизпълнение свързано със закупен посредством Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ продукт и/или услуга, включително при забавяне или неполучаване на плащане по банковата сметка на Рекламодателя или друго неизпълнение по договор между Рекламодателя и обслужваща го търговска банка или платежна система.
 2.4. Рекламодателят носи пълната отговорност за съхраняването, архивирането и възстановяването на собствената си информация, както и за вземането на мерки по нейната защита.
 2.5. „ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност за загуба или заличаване на информация, дължащо се на планирани или инцидентни намеси в системата, извършвани от „ОФЕРТИ“ ООД като част от услугата или за целите на тази услуга, при положение, че Рекламодателят не е изпълнил задължението си по предходната точка и че „ОФЕРТИ“ ООД не е действал виновно. 
 2.6. „ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност и не дължи обезщетение за забавено изпълнение или неизпълнение на задълженията си, ако бъде поставен от Рекламодателя или от трети лица в ситуация на реално затруднение за изпълнението на свое задължение, както и в случай, когато е налице невъзможност за използване на съществуващите информационни ресурси на Рекламодателя, функционирането на мрежата, преносната среда или оборудването.
 2.7. “ОФЕРТИ“ ООД не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата на Рекламодател, излъчвана съгласно настоящите Общи условия и индивидуалния писмен договор.
 2.8. “ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на “ОФЕРТИ“ ООД, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система.
 2.9. Рекламодателят е длъжен да обезщети “ОФЕРТИ“ ООД за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Рекламодателят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от “ОФЕРТИ“ ООД услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
 2.10. „ОФЕРТИ“ ООД се задължава да осъществи коректен пренос на информация за извършена посредством Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“ заявка/резервация на услуга предлагана от Рекламодателя, освен в случаите на:
 1. ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Рекламодателя, клиенти на същия или „ОФЕРТИ“ ООД;
 2. забавяне на плащания от банки;
 3. непреодолима сила;
 4. технически проблеми с функционирането на Информационна туристическа платформа „ОФЕРТИ-ОНЛАЙН“, които не са по вина на „ОФЕРТИ“ ООД.

 XV. Допълнителни разпоредби.
 1. Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на “ОФЕРТИ“ ООД – Протокол  от 28.02.2017г. Те могат да бъдат променяни, допълвани или отменяни по реда на тяхното приемане.
 2. Настоящите правила влизат в сила от 01.03.2017г.
 3. Общите условия се публикуват на интернет- страница на “ОФЕРТИ“ ООД.